Eesti aruanded SDG 6 teemal

ÜRO säästva arengu näitajate teemal kogub vee ja mere teemal Eesti kohta sisendit keskkonnaministeeriumi  veeosakond, aruandlus kõigi 17 milleeniumi-eesmärgi täitmise kohta pannakse kokku Riigikantseleis.

Eelmine selline kogumik läks teele aastal 2016 ja on eesti keeles leitav lingilt

https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/SA_eesti/2016_06_29_ulevaade_tegevuskava2030_elluviimisest_eestis_loplik_30.06.2016_kodulehele.pdf

Vee teemal on siin ainult 1 lehekülg.

Ka Statistikaamet on avaldanud 2018. aastal analüüsi säästva arengu milleeniumi-eesmärkide täitmise kohta, arvestades  indikaatoreid või näitajaid, millest EVÜ suvepäevadel juttu oli.

https://www.stat.ee/valjaanne-2018_saastva-arengu-naitajad

Vee teemal on siin mitu lehekülge, kuid analüüsida on jõutud ainult alapunkte 6.1 (“Veevarustus”) ja 6.2 (“Reoveekäitlus”)

Veepartnerlusühendus innustab kõiki oma liikmeid pöörama rohkem tähelepanu alameesmärgile 6.5. ”Piiriülesed veemajanduskavad ja tervikveemajandus”.

Riigikantselei sõnul võiks vabaühendused ÜRO säästva arengu eesmärke senisest rohkem avalikkusele tutvustada ja populariseerida. Soovitati, et kui Veeühing soovib 2020. aasta ÜRO aruandluse koostamist oma valdkonnas kommenteerida või selle koostamises osaleda, siis Eestis on selleks hiljuti loodud vabaühendus TERVEILM, mis selliseid tegevusi aitab läbi viia.

Terveilm saab toetust rahvusvaheliselt fondilt nimega  „Bridge 47 – Building Global Citizenship“